Adwokatura Polska
Artykuły i poradniki

Publikacje

Pracodawca nie wypłaca pensji, co robić?
Data dodania: 08.12.2013

Wynagrodzenie jest jedną z cech, które odróżniają stosunek pracy od innych stosunków prawnych. Nawiązując stosunek pracy pracownik zobowiązuje się przecież do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Kodeks pracy jako podstawowy akt prawny regulujący stosunki pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą nie pozostaje bierny w kwestii ustanowienia ochrony wynagrodzenia. Przepisy zawarte w rozdziale drugim Kodeksu pracy wprowadzają normy prawne, które mają na celu zapewnienie pracownikowi otrzymania wynagrodzenia we właściwej formie i odpowiednim terminie. Pomimo silnej ochrony prawnej wynagrodzenia za pracę sytuacje, w których pracodawca opóźnia lub zaprzestaje wypłaty wynagrodzenia nie należą do rzadkości. Co może zatem zrobić pracownik, który nie otrzyma należnej mu pensji we właściwym czasie?


1. Sytuacją w zakładzie pracy może zainteresować Państwową Inspekcję Pracy, do której zadań należy między innymi nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia za prace. Jeżeli w toku przeprowadzonej kontroli okaże się, że obowiązek wypłaty wynagrodzenia nie budzi żadnych wątpliwości i świadczenie jest należne, organ inspekcji może wydać nakaz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Niezależnie od powyższego inspektor pracy może nałożyć na pracodawcę grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości do 2000 zł, a w niektórych przewidzianych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach przypadkach do 5000 zł. Inspektor może także skierować wniosek o ukaranie do sądu, który będzie uprawniony do orzeczenia grzywny w granicach od 1000 zł do 30000 zł. W sprawach toczących się przed organami Państwowej Inspekcji Pracy zastosowanie mają przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz – w sprawach ogólnych – przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Pracownik może dochodzić swoich roszczeń wnosząc do sądu pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Właściwość miejscowa sądu w sprawach ze stosunku pracy jest szersza od właściwości ogólnej, która nakazywałaby powodowi wytoczenie powództwa w przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pozwanego. Z tego względu możliwe jest wytoczenie powództwa również przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, lub przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Wnosząc pozew do sądu, pozwany zobowiązany jest wskazać wartość przedmiotu sporu stanowiącą kwotę dochodzonego roszczenia. Należy pamiętać, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się do niego odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. Od podanej w pozwie wartości przedmiotu sporu zależeć będzie właściwość rzeczowa sądu – jeżeli pracownik dochodzi roszczenia przewyższającego kwotę 75 000 zł wniesie powództwo do sądu okręgowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy tej kwoty właściwy będzie sąd rejonowy. W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli pracownik będzie dochodził kwoty niższej niż 10 000 zł, powództwo powinien wnieść na urzędowym formularzu gdyż sprawa będzie wówczas – z uwagi na kwotę i okoliczności roszczenia - rozpoznawana w tzw. postępowaniu uproszczonym. Kwota dochodzonego roszczenia będzie miała także wpływ na ewentualne koszty sądowe. W przypadku kwot do 50 000 zł od powództwa w sprawach z zakresu prawa pracy nie zostanie pobrana opłata. Jeżeli jednak kwota będzie wyższa, powództwo należy opłacić opłatą stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

 

3. Jeżeli pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia narusza swój podstawowy obowiązek wynikający ze stosunku pracy co może stanowić przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy pracę bez wypowiedzenia następuje w formie pisemnej w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę (w przypadku zaprzestania wypłaty wynagrodzenia pracodawca będzie naruszał swój obowiązek każdorazowo jednocześnie z upływem terminu stanowiącego dzień wypłaty wynagrodzenia). Składając pisemne oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia pracownik zobowiązany jest do podania przyczyny rozwiązania umowy. Jeżeli pracownik skorzystał ze swojego prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenie przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

 


 Wróć
Kancelaria Adwokacka
Firmy i instytucje

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla klientów instytucjonalnych bez względu na ich formę funkcjonowania. Pomoc prawna świadczona jest w formie doraźnej pomocy, jak również stałej obsługi.
Klienci indywidualni

Dla osób fizycznych Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w obszarach prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, a także kompleksowej obrony w sprawach karnych...
Kontakt
Telefon:
+48 604 097 074
Fax:
22 252 81 56
Strona główna Kancelaria Firmy i Instytucje Klienci Indywidualni Porada on-line Publikacje Kontakt
Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Ferenc - rozwód, prawo karne, prawo cywilne, odszkodowania, prawo pracy, e-commerce, dobry i skuteczny adwokat warszawa
Adwokatura Polska
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych