Adwokatura Polska
Artykuły i poradniki

Publikacje

Nowa ustawa emerytalna, a okres ochronny
Data dodania: 11.02.2012


Pierwszego stycznia 2013 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.[i] Z uwagi na materię objętą przedmiotową regulacją, prace nad ustawą budziły od samego początku wiele kontrowersji stając się przy tym przedmiotem szerokiej debaty publicznej. W toku dyskusji nie brakowało głosów niepokoju i pytań dotyczących przyszłości zawodowej osób pracujących. Pośród nich często pojawiały się takie, które dotyczyły praktycznych konsekwencji wydłużenia wieku emerytalnego. Niewątpliwie istnieje szereg implikacji związanych ze zmianami prawa w omawianym obszarze, jednakże niniejszy artykuł skupia uwagę na relacji zachodzącej pomiędzy faktem wydłużenia wieku emerytalnego a okresem ochronnym jaki przysługuje pracownikom znajdującym się przynajmniej cztery lata przed emeryturą. Chodzi tutaj o zasadę wyrażoną w art. 39 Kodeksu pracy stanowiącą, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.[ii] Czy wejście w życie przepisów nowelizujących ustawę emerytalną będzie miało wpływ na okres ochronny przewidziany w kodeksie pracy? Na tak sformułowane pytanie bez wątpienia należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, jednocześnie dodając, że nie na każdego pracownika zmiany wpłyną w sposób jednakowy.

Przechodząc do bardziej szczegółowych rozważań przedmiotowego zagadnienia podzielimy pracowników na dwie grupy. Do pierwszej z grup zaliczymy kobiety urodzone przed 1 stycznia 1957 r. oraz mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1952 r. Pracownicy należący do tej grupy weszli bądź - do momentu wejścia w życie ustawy tj. do stycznia 2013 r. – wejdą we wspomniany wyżej czteroletni okres ochronny. Zmiany w prawie, chociaż wydłużą wiek emerytalny tych osób, nie spowodują ich wyjścia poza okres ochronny. Stanie się tak dzięki przepisom ustawy nowelizującej, które określają, że pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 Kodeksu pracy są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wieku emerytalnego.[iii] Z uwagi na to, że wszyscy pracownicy należący do stworzonej przez nas pierwszej grupy w momencie wejścia w życie ustawy zmieniającej znajdą się w okresie ochronnym wskazanym w art. 39 Kodeksu pracy, pozostaną w nim nadal aż do momentu przejścia na emeryturę (w wieku wskazanym przez ustawę emerytalną). W rzeczywistości zatem dla tych osób okres ochronny ulegnie wydłużeniu bowiem przez pozostały czas pracy – do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego - będą znajdywali się w okresie chronionym. Zmiana prawa nie tylko nie pozbawi tych osób możliwości ochrony, ale niekiedy także doprowadzi do przedłużenia o okres odpowiadający długości o jaką wzrósł wiek emerytalny. Ilustrując problem przykładem omówmy sytuację pracownika będącego kobietą, urodzoną 7 października 1956 roku. Pracownik w obecnym stanie prawnym (do dnia 31 grudnia 2012 r.) uprawniony jest do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, w związku z tym pracownik w dniu 7 października 2012 r. wejdzie w okres ochronny przewidziany w kodeksie pracy. W dniu 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o emeryturach, która ustanowi dla tego pracownika nowy wiek emerytalny, w tym wypadku będzie to 61 lat i 4 miesiące.[iv] Pracownik z przykładu, zgodnie z treścią przepisu nowelizacyjnego odnoszącego się do pracowników pozostających pod ochroną w momencie wejścia w życie tych przepisów, pozostanie zatem w okresie ochronnym nie przez cztery lata, a przez pięć lat i cztery miesiące tj. do momentu osiągnięcia nowego wieku emerytalnego.

Druga grupa pracowników to kobiety urodzone w dniu 1 stycznia 1957 i później oraz mężczyźni urodzeni w dniu 1 stycznia 1952 r. i później. Pracownicy znajdujący się w tej grupie w momencie wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej nie będą z całą pewnością znajdowali się w okresie ochronnym. Zmiana ustawy emerytalnej wydłużając wiek emerytalny tych osób spowoduje, że czteroletni okres ochronny osiągną oni później aniżeli nastąpiłoby to gdyby ustawy nie zmieniono. Tytułem przykładu, omówimy sytuację pracownika będącego kobietą urodzoną w dniu 10 lutego 1957 r. Pracownik ten w obowiązującym stanie prawnym przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, okres ochronny przewidziany w art. 39 kodeksu pracy osiągając 10 lutego 2013 r. Wejście w życie przepisów nowelizujących spowoduje, wydłużenie wieku emerytalnego tego pracownika do momentu ukończenia przez niego 61 lat i 5 miesięcy, tj. do dnia 10 lipca 2018 r. Pracownik ten okres ochronny rozpocznie zatem 10 lipca 2014 (cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego). W stosunku do obowiązującego stanu prawnego, sytuacja pracownika ulegnie zmianie, bowiem na skorzystanie z ochrony kodeksowej będzie on czekał o rok i 5 miesięcy dłużej.

Jak wynika z powyższego wejście w życie nowych przepisów nie będzie obojętne dla okresu ochronnego przewidzianego w Kodeksie pracy. Co więcej, zmiany nie odniosą takich samych skutków do wszystkich pracowników. O ile pracownicy urodzeni do dnia 1 stycznia 1957 r. (w przypadku kobiet) i do dnia 1 stycznia 1952 r. (w przypadku mężczyzn) będą mogli w nowym stanie prawnym cieszyć się dłuższym okresem ochronnym, o tyle ich młodsi (niekiedy nawet o jeden dzień koledzy) będą zmuszeni na ten okres poczekać znacznie dłużej.[i] Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 637) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

[ii] art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 tj.)

[iii] art. 18.1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 637) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

[iv] art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 637) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Wróć
Kancelaria Adwokacka
Firmy i instytucje

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla klientów instytucjonalnych bez względu na ich formę funkcjonowania. Pomoc prawna świadczona jest w formie doraźnej pomocy, jak również stałej obsługi.
Klienci indywidualni

Dla osób fizycznych Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w obszarach prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, a także kompleksowej obrony w sprawach karnych...
Kontakt
Telefon:
+48 604 097 074
Fax:
22 252 81 56
Strona główna Kancelaria Firmy i Instytucje Klienci Indywidualni Porada on-line Publikacje Kontakt
Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Ferenc - rozwód, prawo karne, prawo cywilne, odszkodowania, prawo pracy, e-commerce, dobry i skuteczny adwokat warszawa
Adwokatura Polska
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych