W zakresie prawa karnego (karnego skarbowego, prawa wykroczeń) kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną wspierając swoich klientów na każdym etapie postępowania. Szczegółowy zakres działania w obszarze karnym został wskazany poniżej.

Kancelaria pomaga  w postępowaniach  karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych pełniąc obronę (podejrzani, oskarżeni, obwinieni) lub wspierając oskarżenie w sprawach:

– przeciwko życiu i zdrowiu

– przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji     

–  przeciwko środowisku

– przeciwko wolności                                      

– przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

– przeciwko rodzinie i opiece                  

– przeciwko czci i nietykalności cielesnej

– przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową  

– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

– przeciwko porządkowi publicznemu                                                    

– przeciwko mieniu

– przeciwko ochronie informacji                         

– przeciwko wiarygodności dokumentów

– przeciwko mieniu                                     

– przeciwko obrotowi gospodarczemu

– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

– przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne.

Postępowanie przygotowawcze to pierwszy i bardzo ważny etap każdej sprawy karnej. W tym postępowaniu rola obrońcy albo pełnomocnika jest nie do przecenienia i może w sposób fundamentalny zmienić bieg sprawy. Błędy procesowe lub taktyczne popełnione na tym etapie postępowania bardzo często są nieodwracalne.

W tym postępowaniu wspieramy:

– reprezentując klientów podczas przesłuchań i innych czynności (konfrontacje, eksperymenty, przesłuchania biegłych);

– składając wnioski procesowe adekwatne do stanu sprawy zabezpieczając interes prawny klientów w sprawie;

– opracowując linię obrony (podejrzani) lub oskarżenia (pokrzywdzeni);

– reprezentując klientów w czasie stosowania środków zapobiegawczych  (posiedzenia aresztowe);

– przygotowując i wnosząc prywatne akty oskarżenia (pokrzywdzeni).


Etap orzecznicy to etap, w którym to już sąd rozpoznaje  sprawę. Jest głównym etapem postępowania karnego bowiem w sposób bezpośredni decyduje o losach sprawy. To właśnie na tym etapie podejrzany staje się oskarżonym a pokrzywdzony może stać się oskarżycielem. To właśnie na tym etapie sąd zadecyduje o winie i karze.

Na tym etapie postępowania wspieramy:

– reprezentując klientów przed sądem;

– składając wnioski procesowe adekwatne do stanu sprawy i przyjętej linii obrony;

– składając środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje).

To etap postępowania karnego, który następuje po wydaniu wyroku lub postanowienia. Jest to etapie, w którym Państwo lub strona zmierza do realizacji wydanego orzeczenia. Np. wzywając do wpłacenia grzywny lub do odbycia kary.

Na tym etapie wspieramy:

– składając wnioski o odroczenie wykonania kary;

– składając wnioski o rozłożenie grzywny i innych kosztów na raty lub ich umorzenie;

– reprezentując klientów przed sądem;

– składając środki zaskarżenia.

Międzynarodowe postępowanie karne to szereg czynności mających na celu albo ujęcie osoby podejrzanej o popełnienie czynu zabronionego albo sprowadzenie konkretnej osoby na terytorium RP lub jej wydalenie z terytorium RP celem realizacji określonych czynności procesowych lub orzeczeń.

W tym postępowaniu wspieramy:

– reprezentując w sprawach ekstradycyjnych;

– reprezentując w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie to te środki postępowania karnego, które najbardziej ingerują w sferę wolności. Podczas zatrzymania i aresztowania:

– reprezentujemy zatrzymanych przed organami ścigania;

– reprezentujemy na posiedzeniach sądu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania.


Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie karnej skontaktuj się z kancelarią za pomocą poniżego formularza lub telefonicznie: